- Nederland - 6,50 euro

- Europa - 14,65 euro

- Wereldwijd - 25,95 euro